Skip to main content

Ruženec

Ruženec SVETLA za slobodných ľudí

l. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie

Krstom sme boli obmytí od hriechu. Už ako Božie deti nás Stvoriteľ poveril úlohou byť soľou Zeme. Nikto nie je vyňatý z diela posväcovania sveta. Ani ľudia, ktorí žijú v slobodnom stave, tí, ktorí si nezaložili rodiny, ani sa nestali kňazmi či rehoľníkmi. Jedni sa v tomto stave dobrovoľne rozhodli naplno slúžiť ako lekári, vedci, učitelia. Ďalší žijú v slobodnom stave akoby nútene, lebo nenašli vhodného životného partnera, alebo nedostali milosť žiť v duchovnom stave, alebo im v tom zabránila choroba, či iné životné okolnosti.

Mária, Matka všetkých ľudí, pros, aby títo muži a ženy prijali slobodný stav nie ako kríž, ale ako dar, ktorým môžu posvätiť seba a iných.

2. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru

Ježišu, prvým zázrakom si pomohol učeníkom otvoriť sa pre Božie veci. Slobodní ľudia často pociťujú osamotenosť, bezmocnosť a smútok z toho, že sú sami. Často im aj ich blízki pripomenú, že „nie sú na poriadku“. Neschopnosť zmeniť toto položenie ich zraňuje. Pomôž im, Ježišu, otvoriť sa pre Tvoje zámery, ktoré chceš skrze nich dosiahnuť. Učiň zázraky, ktoré im pomôžu spoznať plán života, ktorý si im pripravil.

Mária, Matka ubiedených, pomôž všetkým slobodným, ktorí sa uzatvorili do seba, aby zmenili svoj život a spoznali akú veľkú hodnotu majú v Božích očiach a tak rozlíšili, k akej službe ich Pán povoláva.

3. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie

Pane, Ty si jasne zadefinoval čo je dobro a čo je zlo. Svet podsúva i slobodným ľuďom vybrať si ľahkú cestu – žiť egoistickým, workoholickým, alebo neviazaným životom. Zachráň, Bože, slobodných ľudí od pokušení, ktoré na nich striehnu. Osloboď ich od závislosti na práci, alkohole, drogách, nezodpovednom živote. Daruj im milosť rozlíšiť správnu cestu.

Mária, Matka kajúcich, vypros každému milosť vyhnúť sa hriechu a konať pokánie za seba i za iných.

4. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na vrchu premenenia

Na vrchu Tábor učeníci pochopili, že Ježiš je naozaj Boží Syn. Odhalila sa im celá pravda. Pane, slobodní ľudia často tápajú. Ich predstava o živote sa nenaplnila. Mnohí nosia v sebe nástojčivú túžbu stať sa manželom, otcom, manželkou a matkou, ale realita je iná. Zjav im, Pane, pravdu o ich skutočnom poslaní. Daj im milosť pochopiť, že ich prvotným povolaním je LÁSKA.

Mária, Matka skľúčených, vypros slobodným ľuďom radosť z toho, že môžu všade a v každom okamihu šíriť dobro a tak naplniť svoje poslanie.

5. tajomstvo Ruženca svetla

Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

Boh vymyslel geniálny spôsob, ako zostať s nami. Eucharistia – chlieb, ktorý zasycuje dušu, osobná Božia prítomnosť v celej svojej moci. Ďakujeme Ti, Pane, za tých slobodných ľudí, ktorí sa zasvätili Tebe ako laickí apoštoli – členovia tretích rádov reholí, ako laickí misionári, alebo jednoducho žijú obyčajný čestný život naplnený prácou, obetou a modlitbou, opatrujú svojich rodičov, pomáhajú súrodencom, priateľom, blízkym. Naplň ich horlivosťou. Nech svedectvo ich charakterného života je príkladom pre ostatných.

Mária, Matka nádeje, vypros slobodným mužom a ženám milosť, aby nezišli z cesty dobra a raz sa mohli tešiť z odmeny, ktorú im Nebeský Otec pripravil vo večnosti.